logo

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu Genovital s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov, prevádzka Kúpeľná 6, 080 01 Prešov, IČO : 47354135, DIČ : 2023847771, Bankové spojenie: SK1209000000005138114716, e-mail: info@nipd.sk (ďalej len "predávajúci").
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na internetovej adrese www.presentia.sk. a www.nipd.sk

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“)

1.  Spoločnosť Genovital s. r. o., so sídlom: Plzenská 2, 080 01 Prešov, IČO: 47 354 135, zápis: OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 28646/P (ďalej len „Genovital s.r.o.“ alebo „Poskytovateľ“) ktorý ponúka služby sprostredkovania skríningových služieb v oblasti genetických skríningových testov založených na analýze DNA - vrátane poskytovania súvisiacich príplatkových služieb, a to vždy v rozsahu podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa uvedenej na jeho internetovej stránke www.nipd.sk, resp. www.presentia.sk,(ďalej len „Internetová stránka“).

2.  Kontakt na Poskytovateľa:
telefón: +421 905 665 653
email: info@nipd.sk
zodpovedná osoba vo veci ochrany osobných údajov: RNDr. Judita Vašková

 

1. Služby popísané v tomto bode budú ďalej označované len ako Služby. Poskytovateľ poskytuje Služby zákazníkom na základe ich objednávok a podľa týchto VOP, pričom tieto VOP sa vzťahujú na všetky Služby, ktoré poskytovateľ ponúka na Internetovej stránke. Odlišné podmienky alebo vedľajšie dojednania sú účinné iba v prípade ich výslovnej písomnej akceptácie poskytovateľom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky takéto zmeny zverejní poskytovateľ bez zbytočného odkladu na svojej Internetovej stránke.

 

2. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom služieb a zákazníkom pri poskytovaní Služieb vzniká zadaním objednávky zákazníka v elektronickej forme , alebo podpisom objednávky pri osobnom odbere v zmluvnom zdravotníckom zariadení, ktorá je v súlade s týmito VOP a jej následným potvrdením poskytovateľom v súlade s týmito VOP, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

 

3. Predmetom zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a zákazníkom je záväzok poskytovateľa v zmysle objednávky a v súlade s VOP poskytnúť zákazníkovi Službu a záväzok zákazníka za poskytovanú Službu v súlade s VOP riadne a včas zaplatiť.

 

4. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom je uzatvorený na dobu určitú, a to do okamihu poskytnutia Služby (t.j. uvoľnenia výsledkovej správy), pokiaľ nie je v súlade s týmito VOP ukončený skôr.

 

5. Objednaním akejkoľvek Služby zákazník vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito VOP. VOP sa na zmluvný vzťah poskytovateľa a zákazníka vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

 

6. Akékoľvek ponuky poskytovateľa služieb sú voľné a nezáväzné. Predloženie ponuky nezaväzuje poskytovateľa k prijatiu objednávky. Poskytovateľ taktiež nie je povinný prijať zaslanú objednávku. Kým objednávka nie je poskytovateľom potvrdená, zmluvný vzťah medzi zákazníkom a poskytovateľom nevznikne.

 

 Objednanie služby

1. Objednávka Služby sa uskutočňuje cez objednávkový formulár poskytovateľa uvedený na Internetovej stránke poskytovateľa alebo pri fyzickom podpise objednávky. Položky objednávky, ktoré sú na Internetovej stránke označené hviezdičkou, sú povinné a je ich potrebné bez výnimky vyplniť, pretože v opačnom prípade nebude možné objednávku Služby prijať (ďalej len „Povinné údaje“).

 

2. Zákazník pri objednaní na Internetovej stránke pred odoslaním objednávky musí potvrdiť svoj súhlas s týmito VOP a potvrdiť uskutočnenie objednávky odsúhlasením možnosti „Porozumel som obsahu a súhlasím s objednávkou genetického skríningového testu,“ a so zásadami ochrany osobných údajov „ Porozumel som obsahu a súhlasím so zásadami ochrany osobných údajov“ s povinnosťou platby“. Pri osobnom objednaní zákazník podpisom objednávky potvrdzuje oboznámenie sa s VOP.

 

3. Pri objednaní prostredníctvom Internetovej stránky, po doručení objednávky poskytovateľovi odošle poskytovateľ zákazníkovi konfirmačný e-mail, ktorým objednávku potvrdí. Týmto okamihom vznikne medzi zákazníkom a poskytovateľom zmluvný vzťah, ktorého predmetom je poskytnutie Služby za dohodnutú cenu.

 

4. Pri osobnom objednaní vzniká fyzickým podpisom objednávky zmluvný vzťah, ktorého predmetom je poskytnutie Služby za dohodnutú cenu.

 

Odber vzorky a zaslanie vzorky do laboratória NIPD Genetics.

 
1. Poskytovateľ doručí odberovú súpravu spolupracujúcemu zdravotníckemu zariadeniu v súlade s objednávkou. O ďalšom postupe je zákazník informovaný prostredníctvom personálu spolupracujúceho zdravotníckeho zariadenia, alebo prostredníctvom poskytovateľa služby.

 

2. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostatočnú alebo zlú kvalitu vzorky, spôsobenú nesprávnou alebo nevhodnou manipuláciou a uchovávaním vzorky, poškodením vzorky pri preprave k poskytovateľovi alebo z iného dôvodu.

 

3. Služba neinvazívneho genetického skríningu sa považuje za poskytnutú/splnenú spoločnosťou Genovital s.r.o. dňom, kedy objednávateľ obdrží (od spoločnosti Genovital s.r.o., alebo od jej zmluvného partnera) výsledok genetického skríningu v anglickom jazyku s prekladom interpretácie výsledku do slovenského jazyka.

 

4. Dodávateľ testov PreSENTIA je spoločnosť NIPD Genetics so sídlom Neas Engomis 31, Nicosia, Cyprus EU.

 

5. Výsledok objednávateľ obdrží v písomnej podobe prostredníctvom spolupracujúceho zdravotníckeho zariadenia. Predpokladaný čas doručenia výsledku sú štyri týždne od doručenia vzorky do laboratória. V prípade predĺženia doby analýzy, doby transportu, alebo nedodržania časových lehôt zo strany laboratória, transportnej služby, spolupracujúceh zdravotníckeho zariadenia Genovital s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za túto prolongáciu, pretože tieto skutočnosti nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť.

 

 Cena za poskytnutie služby.

1. Ceny za poskytnutie Služieb sú uvedené v cenníku na internetovej stránke poskytovateľa. Zákazník je povinný uhradiť poskytovateľovi cenu za poskytnutie Služby, vrátane prípadných príplatkov, uvedenú v cenníku v čase vykonania objednávky.

 

2. Zákazník berie na vedomie, že potvrdením uskutočnenia objednávky na Internetovej stránke (zakliknutím možnosti „vytvoriť objednávku s povinnosťou platby“) alebo fyzickým podpisom objednávky mu vzniká povinnosť uhradiť cenu za poskytnutie Služby.

 

3. Poskytovateľ Služby doručí zákazníkovi daňový doklad za poskytnuté Služby po vykonaní DNA testu prostredníctvom e-mailu.

 

Odstúpenie od zmluvy

1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy najneskôr do realizácie odberu vzorky. Po tomto termíne už nie je možne bezodplatne od zmluvy odstúpiť. Zákazník je povinný uhradiť náklady spojené s odberom vzorky, náklady za testovaciu súpravu, transport a v prípade začatia spracovania vzorky laboratóriom je zákazník povinný uhradiť celú sumu za test podľa cenníka (objednávky). Formulár pre odstúpenie od zmluvy je dostupný na stránke www.nipd,sk a www.presentia.sk.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom služby a zákazníkom sa riadi právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov.

 

2. Prípadné spory medzi poskytovateľom a zákazníkom sa budú riešiť predovšetkým cestou dohody a zmieru. Zákazník a poskytovateľ služby môžu za účelom mimosúdneho urovnania sporu uzatvoriť v súlade so zákonom 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení rozhodcovskú zmluvu alebo v súlade so zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení písomnú dohodu o riešení sporu mediáciou.

 

3. Zákazník plne akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu a internetovej stránky poskytovateľa) ako platnú a záväznú pre poskytovateľa i zákazníka.

 

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmeny VOP sú účinné dňom umiestnenia nového znenia VOP na internetovú stránku poskytovateľa. Nové znenie VOP sa vzťahuje na zákazníka, ktorý už uskutočnil objednávku, iba v prípade, že s novým znením VOP vysloví súhlas.

 

Tieto VOP sú platné a účinné od 25. 10. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.