logo

Objednávka

Objednávam vybraný genetický skríningový test PreSENTIA.

Služba genetického skríningu sa považuje za poskytnutú/splnenú spoločnosťou Genovital s.r.o. dňom, kedy objednávateľ obdrží (od spoločnosti Genovital s.r.o., alebo od jej zmluvného partnera) výsledok genetického skríningu v anglickom jazyku s prekladom interpretácie výsledku do slovenského jazyka, s čím objednávateľ vyjadruje svoj súhlas potvrdením súhlasu tejto objednávky. Dodávateľ PreSENTIA testov je spoločnosť NIPD Genetics so sídlom Neas Engomis 31 Nicosia, Cyprus EU. Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie spracúvanie mojich osobných údajov poskytovateľom služby a prevádzkovateľom - spoločnosťou Genovital s.r.o., v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účel uzatvorenia zmluvného vzťahu medzi mnou a spoločnosťou Genovital s.r.o., a to na moju žiadosť, ako aj na účel plnenia záväzkov z takéhoto zmluvného vzťahu (vykonanie genetického skríningu, ktorý bude vykonaný odobratím mojej vzorky bukálneho steru, prekladom a doručením výsledkov genetického skríningu). Zároveň beriem na vedomie, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie uvedeného zmluvného vzťahu a plnenie zmluvného vzťahu je právnym základom spracovania osobných údajov v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z.. Svojím podpisom potvrdzujem, že dobrovoľne udeľujem spoločnosti Genovital s.r.o. súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov – t.j. údajov týkajúcich sa zdravia, resp. genetických údajov (ktoré sú výsledkom genetického skríningu), v rozsahu údajov uvedených v žiadanke, vo výsledku skríningu, resp. v interpretácii výsledku skríningu. Beriem na vedomie, že osobitná kategória osobných údajov (t.j. údajov týkajúcich sa zdravia vrátane údajov, ktoré sú výsledkom genetického skríningu) je spracúvaná na základe mnou udeleného výslovného súhlasu s ich spracúvaním na vyššie opísaný účel (plnenie záväzkov zo zmluvného vzťahu). Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím so zasielaním výsledkovej správy testu PreSENTIA prostredníctvom e-mailu, na korešpondenčnú adresu zdravotníckeho zariadenia ktoré vykonalo odber vzorky, alebo na moju korešpondenčnú adresu. Svojim podpisom ďalej potvrdzujem, že pred podpísaním tejto objednávky som si prečítal/a a porozumel/a informovanému súhlasu uverejnenému na www.nipd.sk ako aj informáciám o ochrane osobných údajov uvedených na www.nipd.sk v ktorých sú obsiahnuté všetky informácie o spracovaní mojich osobných údajov a všetky práva, ktoré mám ako dotknutá osoba v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. S textom Informačnej povinnosti som sa riadne oboznámil/a, jej obsahu rozumiem a s jeho obsahom súhlasím. V prípade akýchkoľvek otázok v spojitosti so spracúvaním mojich osobných údajov som informovaný/á, že mám možnosť sa obrátiť na prevádzkovateľa na adrese info@nipd.sk


Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami Objednávky a ďalších ustanovení a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.